Trzyletni kurs wokalno-aktorski

Trzyletnie studium wokalno-aktorskie realizuje przedmioty muzyczne oraz teorytyczne realizowane w cylku zajęć indywidualnych, zespołowych (zajęcia w ciagu tygodnia) oraz zjazdów warsztatowych.

Zajęcia prowadzonę są przez Ogólnopolską Kadrę Pedagogiczną - wykładowcy akademiccy, wokaliści, pianiści, aktorzy, tancerze a także specjaliści z dziedzi Techniki Alexandra, wystapień publicznych, pracy z mikrofonem, prawa autorskiego.
Nowością w trybIe nauczania w Studium jest wprowadzenie dodatkowych przedmiotów realizowanych w trybie warsztatowym w toku 3 lat nauki dających studentom mozliwość szerokiego kształcenia i przygotowania do zdań jakie stawia przed nimi zawód muzyka-wokalisty.

 

 

Warunki przyjęcia do PPSSW

Zgodnie z par. 12 statutu PPSSW rekrutacja odbywa się według następujących zasad:

  • o przyjęcie w poczet Słuchaczy PPSSW mogą się ubiegać kobiety od siedemnastego, oraz mężczyźni od osiemnastego roku życia, obdarzeni talentem wokalno-muzycznym oraz władający językiem obcym,
  • kandydat jest zobowiązany do przedłożenia w terminie do 30 września w siedzibie PPSSW kompletu dokumentów obejmującego świadectwo maturalne albo świadectwo ukończenia ostatniej klasy liceum lub innej szkoły średniej, życiorys (tabelaryczny), podanie o przyjęcie do PPSSW z krótkim umotywowaniem swojego wyboru, oświadczenie o pokrywaniu kosztów czesnego i ewentualnych kosztów zakwaterowania, zaświadczenie od lekarza foniatry o stanie zdrowia gardła i krtani, dowód wpłaty wpisowego oraz dwie fotografie,
  • warunkiem przyjęcia w poczet Słuchaczy PPSSW jest pozytywne zdanie egzaminów wstępnych, których termin co roku zostaje podany do wiadomości na stronie internetowej PPSSW,
  • w skład komisji egzaminacyjnej wchodzi Dyrektor oraz wskazani przez niego członkowie Rady Pedagogicznej,
  • egzaminy wstępne obejmują prezentację dwóch utworów muzycznych (arie, pieśni ludowe, piosenki itp.) różniących się charakterem i obrazujących możliwości wokalne kandydata, jak również wykazanie się przez kandydata ogólnymi wiadomościami  z zakresu sztuki, muzyki i literatury w swobodnej rozmowie z członkami komisji egzaminacyjnej, a także określenie podstawowych zdolności muzycznych kandydata na podstawie prostych testów muzycznych oraz określenie predyspozycji aktorskich  na podstawie przystępnych tekstów,
  • ogłoszenie wyników rekrutacji następuje w formie i terminie wskazanym przez komisję egzaminacyjną podczas egzaminów wstępnych.

 

Obligatoryjne opłaty Studium

  • wpisowe wysokości 200zł (jednorazowo)
  • czesne roczne: 9.000zł - płatne w umówionych ratach z dyrekcją Studium (miesięcznie, kwartalnie)
  • uiszczenie wpisowego musi nastąpić łącznie ze złożeniem dokumentów
  • pierwsza wpłata studentów przyjętych w wyniku eliminacji egzaminacyjnych musi być dokonana do 03 października każdego roku

Egzaminy wstępne na rok 2018/2019

Odbędą się 1 października 2018 roku  o godzinie 17:00 w siedzibie PPSSW (ul. Wschowska 14, Poznań).  

 

SIATKA GODZIN - CYKL 3-LETNI


STATUT PRYWATNEGO POLICEALNEGO STUDIUM SZTUKI WOKALNEJ W POZNANIU