O szkole

Prywatne Policealne Studium Sztuki Wokalnej jest pierwszą w Polsce niepubliczną artystyczną szkołą policealną, kształcącą w zawodzie muzyk o specjalności wokalista.  Współpracując z instytucjami muzycznymi Poznania i kraju, daje ona możliwość szerokiej, artystycznej prezentacji swoich studentów i absolwentów. Ci z kolei - otoczeni indywidualną opieką pedagogów Studium, rozwijają swój talent zgodnie z przesłankami natury własnej osobowości. Takie warunki i możliwości stwarza autorska metoda dyrektora - prof. Jadwigi Gałęskiej-Tritt, uwzględniająca w pracy nad techniką wokalną indywidualne cechy psychofizjologii emocjonalnej i psychoakustyki każdego z adeptów sztuki śpiewania.

Wyzwalanie osobowości artystycznych odbywa się także poprzez liczne i różnorodne projekty artystyczne i programy koncertowe. Ponadto słuchacze mają możliwość współpracy z bardzo dobrymi zespołami instrumentalnymi, znakomitymi pianistami i młodymi kompozytorami, które to kontakty stanowią o wykształceniu muzyka o szerokich, artystycznych horyzontach.

Nauka w Studium trwa trzy lata. W trakcie jej trwania studenci mają możliwość dojścia do własnej prawdy osobowościowo - artystycznej.

Studium daje możliwość rehabilitacji głosu po jego mechanicznych, czy chorobowych przeciążeniach. Prowadzone są też porady logopedyczne dla dzieci i młodzieży w okresie rozwojowym.
Równorzędnym celem z dydaktyką wokalno - muzyczną, było utworzenie placówki szczególnego zainteresowania się zdolną muzycznie i aktorsko młodzieżą oraz osobami, którym życie nie dało możliwości wykorzystania i rozwinięcia własnego talentu. Dlatego dorosłym kandydatom nie ogranicza się limitu wieku.

W dobie nasilonej materializacji społeczeństwa i jego konsumpcyjnego nastawienia do sztuki, atmosfera radosnej, twórczej nauki, koleżeńskości i wielkiego społecznego zaangażowania, określają PPSSW jako znaczną podstawę przetrwania autentycznej w swoim artyźmie twórczym i wykonawczym, najdoskonalszej ze sztuk,którą jest muzyka a w niej... najpiękniej brzmi śpiewanie.