Rekrutacja

WARUNKI PRZYJĘCIA DO PPSSW

Zgodnie z par. 12 statutu PPSSW rekrutacja odbywa się według następujących zasad:

• o przyjęcie w poczet Słuchaczy PPSSW mogą się ubiegać kobiety od siedemnastego, oraz mężczyźni od osiemnastego roku życia,

• kandydat jest zobowiązany do przedłożenia w terminie do 30 września w siedzibie PPSSW kompletu dokumentów obejmującego świadectwo maturalne albo świadectwo ukończenia ostatniej klasy liceum lub innej szkoły średniej, życiorys (tabelaryczny), podanie o przyjęcie do PPSSW z krótkim umotywowaniem swojego wyboru, oświadczenie o pokrywaniu kosztów czesnego i ewentualnych kosztów zakwaterowania, zaświadczenie od lekarza foniatry o stanie zdrowia gardła i krtani, dowód wpłaty wpisowego oraz dwie fotografie,

• warunkiem przyjęcia w poczet Słuchaczy PPSSW jest pozytywne zdanie egzaminów wstępnych, których termin co roku zostaje podany do wiadomości na stronie internetowej PPSSW,

• w skład komisji egzaminacyjnej wchodzi Dyrektor oraz wskazani przez niego członkowie Rady Pedagogicznej,

• egzaminy wstępne obejmują prezentację dwóch utworów muzycznych (arie, pieśni ludowe, piosenki itp.) różniących się charakterem i obrazujących możliwości wokalne kandydata, jak również wykazanie się przez kandydata ogólnymi wiadomościami z zakresu sztuki, muzyki i literatury w swobodnej rozmowie z członkami komisji egzaminacyjnej. Podczas egzaminów komisja określa predyspozycje kandydata na podstawie prostych testów muzycznych. Określenie predyspozycji aktorskich przeprowadzone jest na podstawie przygotowanych tekstów – jeden poetycki, drugi z wybranej prozy. Obydwa teksty należy przedstawić na pamięć.

• ogłoszenie wyników rekrutacji następuje w formie i terminie wskazanym przez komisję egzaminacyjną podczas egzaminów wstępnych,

• Studenci podpisują ze Studium umowę na cały rok nauki. Umowa określa warunku płatności oraz zakres zajęć.

Zachęcamy do kontaktu

Proszę wypełnij formularz kontaktowy, zadzwoń lub prześlij e-mail. Odpowiemy tak szybko, jak to tylko możliwe.

b_tritt@wp.pl

501 576 268

15 + 15 =

Wypełniając formularz swoimi danymi zgadzasz się na ich przetwarzanie w celu kontaktu z Tobą na Twoją prośbę na zasadach określonych w polityce prywatności.

Poznań 60-164, ul. Wschowska 14

b_tritt@wp.pl

501 576 268