Statut szkoły

§ 1

Prywatne Policealne Studium Sztuki Wokalnej (dalej: PPSSW) jest niepubliczną artystyczną szkołą policealną, kształcącą w zawodzie muzyk o specjalności wokalista.

§ 2

Do celów i zadań PPSSW należy:

 1. kształtowanie Słuchaczy obdarzonych talentem wokalno-muzycznym, 
 2. rozwijanie predyspozycji Słuchaczy w systemie maksymalnej indywidualizacji zajęć, 
 3. pobudzanie Słuchaczy do samodzielnej i twórczej pracy artystycznej, 
 4. wpajanie Słuchaczom najwyższych wartości humanistycznych, 
 5. wychowanie w tolerancji wobec różnych wartości kulturowo-społecznych innych środowisk i narodów.

§ 3

Osobą prowadzącą PPSSW jest Jadwiga Gałęska – Tritt, zam. w Poznaniu, ul. Wschowska 14.

§ 4

Organami PPSSW są:

 1. Dyrektor, 
 2. Rada Pedagogiczna składająca się z Dyrektora, Pedagogów zatrudnionych w PPSSW, a także w przypadku egzaminów z przedmiotów specjalistycznych z powołanych przez Dyrektora innych osób w ramach współpracy z teatrami i instytucjami artystycznymi oraz promocji Słuchaczy. 

§ 5

Do zadań Dyrektora należy: 

 1. zatwierdzanie programów nauczania, 
 2. zawieranie umów z Pedagogami, 
 3. określanie warunków nauki i pracy Słuchaczy i Pedagogów, 
 4. kontrola realizacji założeń programowych oraz poziomu przyswajania wiedzy i umiejętności przez Słuchaczy we współpracy z Radą Pedagogiczną, 
 5. rozwiązywanie problemów dyscyplinarnych we współpracy z Radą Pedagogiczną, 
 6. nawiązywanie kontaktów z instytucjami muzycznymi, celem dokonywania prezentacji pracy PPSSW. 

§ 6

Do zadań Rady Pedagogicznej należy: 

 1. opracowanie programów nauczania prowadzonych przez siebie przedmiotów,
 2. współpraca z Dyrektorem w sprawach poziomu nauczania i dyscypliny Słuchaczy,
 3. udział na prośbę Dyrektora w podejmowaniu ważnych decyzji. 

§ 7

Zasady organizacji PPSSW opierają się na następujących założeniach:

 1. rok nauki trwa od początku października do końca czerwca, 
 2. zajęcia, co do zasady, trwają 45 min., z zaznaczeniem, że zajęcia z przedmiotów teoretycznych mogą trwać 90 min., 
 3. zajęcia odbywają się w wymiarze godzinowym i zgodnie z planem nauki w określonym w załączniku 1, 
 4. zajęcia prowadzone są w systemie dziennym, jednak zajęcia grupowe odbywają się głównie od piątku do poniedziałku, natomiast pozostałe dni tygodnia są przeznaczone na zajęcia indywidualne, pracę własną, praktyki teatralne, koncerty itp..

§ 8 

Pracownicy – Pedagodzy PPSSW mają prawo do:

 1. wynagrodzenia za pracę, 
 2. właściwych warunków pracy, 
 3. pracy ze Słuchaczami odpowiedzialnymi, zdyscyplinowanymi i podatnymi do odpowiedniego kształcenia artystycznego. 

§ 9

Do obowiązków pracowników i Pedagogów PPSSW należy:

 1. opracowanie programu nauczania prowadzonego przez siebie przedmiotu i przedstawienie go Dyrektorowi, 
 2. stałe podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych, 
 3. kontakty zawodowe z innymi specjalistami, ośrodkami kształcenia i bieżącą literaturą fachową krajową i zagraniczną, 
 4. czujność nad indywidualnym rozwojem każdego powierzonego im Słuchacza. 

§ 10

Słuchacze PPSSW mają prawo do:

 1. nauki we właściwych warunkach lokalowych i korzystania z odpowiednich materiałów dydaktycznych, 
 2. indywidualnego rozwiązywania problemów związanych ze zdobywaniem kwalifikacji artystycznych,
 3. egzaminu publicznego, 
 4. prezentacji na deskach scen teatrów i instytucji artystycznych współpracujących z PPSSW, 
 5. nagrań swoich występów na nośnikach audio ? wizualnych, 
 6. odbywania praktyk po ukończeniu I roku nauki – na deskach teatrów i instytucji współpracujących z PPSSW, wynagradzanych wg obowiązujących stawek, 
 7. otrzymywania zaświadczeń o ukończeniu nauki w PPSSW. 

§ 11

Do obowiązków Słuchaczy PPSSW należy: 

 1. systematyczna nauka i pogłębianie wiedzy oraz praktycznych umiejętności, 
 2. regularny i czynny udział w zajęciach, 
 3. odnoszenie się z szacunkiem do Pedagogów, 
 4. zachowywanie kultury współżycia koleżeńskiego, 
 5. kształtowania kultury osobistej i środowiskowej, 
 6. poszanowanie mienia instytucji użyczającej im swoich pomieszczeń do nauki i pracy, 
 7. terminowe opłacanie czesnego, 
 8. prowadzenie dokumentacji zawierającej zaświadczenia z odbytych praktyk, koncertów, występów artystycznych, programy spektakli, dyplomy i inne dokumenty potwierdzające aktywność artystyczną oraz systematyczne przekazywanie ich kopii Dyrektorowi. 

§ 12

Rekrutacja do PPSSW odbywa się według następujących zasad: 

 1. o przyjęcie w poczet Słuchaczy PPSSW mogą się ubiegać kobiety od siedemnastego, oraz mężczyźni od osiemnastego roku życia, obdarzeni talentem wokalno-muzycznym oraz władający językiem obcym, 
 2. kandydat jest zobowiązany do przedłożenia w terminie do 30 września w siedzibie PPSSW kompletu dokumentów obejmującego świadectwo maturalne albo świadectwo ukończenia ostatniej klasy liceum lub innej szkoły średniej, życiorys (tabelaryczny), podanie o przyjęcie do PPSSW z krótkim umotywowaniem swojego wyboru, oświadczenie o pokrywaniu kosztów czesnego i ewentualnych kosztów zakwaterowania, zaświadczenie od lekarza foniatry o stanie zdrowia gardła i krtani, dowód wpłaty wpisowego oraz dwie fotografie,
 3. warunkiem przyjęcia w poczet Słuchaczy PPSSW jest pozytywne zdanie egzaminów wstępnych, których termin co roku zostaje podany do wiadomości na stronie internetowej PPSSW, 
 4. w skład komisji egzaminacyjnej wchodzi Dyrektor oraz wskazani przez niego członkowie Rady Pedagogicznej, 
 5. egzaminy wstępne obejmują prezentację dwóch utworów muzycznych (arie, pieśni ludowe, piosenki itp.) różniących się charakterem i obrazujących możliwości wokalne kandydata, jak również wykazanie się przez kandydata ogólnymi wiadomościami z zakresu sztuki, muzyki i literatury w swobodnej rozmowie z członkami komisji egzaminacyjnej, a także określenie podstawowych zdolności muzycznych kandydata na podstawie prostych testów muzycznych oraz określenie predyspozycji aktorskich na podstawie przystępnych tekstów, 
 6. ogłoszenie wyników rekrutacji następuje w formie i terminie wskazanym przez komisję egzaminacyjną podczas egzaminów wstępnych. 

§ 13

Skreślenie z listy Słuchaczy PPSSW następuje w przypadku zaistnienia choćby jednej ze wskazanych sytuacji:

 1. osiąganie niezadowalających wyników w zakresie techniki wokalnej, percepcji kanonów muzyki oraz praktyki wokalno ? aktorskiej, nawet w przypadku regularnego opłacania czesnego, 4
 2. naruszenie statutu, w tym obowiązków określonych w § 11, w szczególności braku uczestnictwa w obligatoryjnych zajęciach oraz opłacenia czesnego, 
 3. uzależnienie od środków odurzających oraz stosowanie lub posiadanie środków o działaniu narkotycznym. 

§ 14

Finansowanie działalności PPSSW obejmuje wpływy z:

 1. czesnego i innych opłat wnoszonych przez Słuchaczy wysokość czesnego zależy od kosztów dydaktycznych i eksploatacyjnych, jest określana każdorazowo przez Dyrektora oraz zmieniana na podstawie jego decyzji, 
 2. praktyk teatralnych, 
 3. nagrań, audycji i koncertów, 
 4. udostępniania pomieszczeń dydaktycznych, 
 5. środków przekazanych przez sponsorów, 
 6. opłat za zajęcia z dydaktyki wokalnej, rehabilitacji głosu, organizowanych przez PPSSW seminariów, kursów i warsztatów artystycznych.

Zachęcamy do kontaktu

Proszę wypełnij formularz kontaktowy, zadzwoń lub prześlij e-mail. Odpowiemy tak szybko, jak to tylko możliwe.

b_tritt@wp.pl

501 576 268

12 + 11 =

Wypełniając formularz swoimi danymi zgadzasz się na ich przetwarzanie w celu kontaktu z Tobą na Twoją prośbę na zasadach określonych w polityce prywatności.

Poznań 60-164, ul. Wschowska 14

b_tritt@wp.pl

501 576 268